Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Pașapoarte

PERFECTAREA PAȘAPORTULUI
 
 
 
Prin intermediul misiunii diplomatice pașaportul
 
se eliberează în următoarele cazuri:
 
Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează prin intermediul misiunii diplomatice, cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de vârstă, care întrunesc condiţiile legale şi nu se află în una din situaţiile de suspendare a dreptului la libera circulaţie în străinătate.
 
Paşaportul se eliberează, la solicitare, în următoarele situaţii:
 
1)         la prima adresare;
 
2)         schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 
3)         expirarea termenului de valabilitate;
 
4)         declararea pierderii, furtului sau în caz de deteriorare;
 
5)         dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 
6)         solicitarea celui de-al doilea paşaport;
 
7)         constatarea neconformităţilor, falsurilor în înscrisurile din documente, furtului de identitate și identității false.
 
Pașaportul se eliberează persoanelor cu vârsta sub 7 ani pe termen de 4 ani, cu vârsta de la 7 pînă la 16 ani – pe termen de 7 ani, iar celor cu vârsta peste 16 ani – pe termen de 10 ani.
 
Pentru cetățenii ale căror amprente digitale temporar nu pot fi prelevate pașaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.
 
La depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului
 
solicitantul prezintă următoarele documente, după caz (în original și în copii):
 
1)         actul de identitate de uz intern valabil (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu), care este obligatoriu pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani, cu domiciliul în Republica Moldova.
 
Dacă la momentul depunerii cererii pentru eliberarea pașaportului, indiferent de motivul solicitării, persoana nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiția că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Datele și valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populației. Suplimentar la cerere, persoana sau reprezentantul legal, sau persoana care acţionează în interesul acesteia în condiţiile prevederilor legale depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal și despre buletinul de identitate din Registrul de stat al populației îi aparțin persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea pașaportului.
 
Dacă actul de identitate de uz intern este nevalabil, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului.
 
2)         documentele de stare civilă (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum şi alte documente de stare civilă).
 
3)         declaraţia de pierdere sau furt a/al paşaportului;
 
4)         pașaportul anterior nevalabil, dacă acesta există;
 
5)         paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară că deţine cetăţenia altui stat;
 
6)         dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea pașaportului.
 
În cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei se rezintă suplimentar actul juridic încheiat în formă autentică, care confirmă instituirea măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei (decizia autorității tutelare, decizia consiliului de familie, hotărârea instanţei de judecată definitivă, precum şi alte acte juridice).
 
În cazul minorului, inclusiv al celuia asupra căruia este instituită tutela sau curatela, cererea pentru eliberarea paşaportului se depune de către reprezentantul legal (unul dintre părinți, tutorele, curatorul), cu prezenţa obligatorie a minorului şi se prezintă următoarele documente, după caz:
 
1) actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal;
 
2) actul de identitate de uz intern valabil al minorului - obligatoriu pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani;
 
3) actul juridic încheiat în formă autentică, care confirmă instituirea tutelei sau curatelei (decizia autorităţii tutelare);
 
4) documentele de stare civilă (certificatul de naştere al minorului, certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, certificatul de căsătorie al părinţilor, certificatul de divorţ al părintelui care reprezintă minorul, certificatul de deces al părintelui, precum şi alte documente de stare civilă);
 
5) declaraţia de modelul stabilit a unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa funcționarului consular sau autentificată de notar, sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau divorţați, dacă în hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului, precum și în cazul minorului născut din părinți căsătoria cărora a fost desfăcută la organul de stare civilă sau de către notar.
 
În cazul în care căsătoria nu a fost încheiată, părintele care depune cererea pentru eliberarea paşaportului pe numele minorului, concomitent depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens în faţa funcționarului consular.
 
6) hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei definitivă şi irevocabilă sau, după caz, cu privire la întreținerea și domiciliul copilului minor;
 
Prezentarea acestui document nu este obligatorie în cazul în care este acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție ori depus în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul misiunii diplomatice, precum și în cazul în care unul dintre părinți a fost împuternicit de celălalt părinte de a efectua toate acțiunile juridice în vederea eliberării pașaportului pe numele minorului prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;
 
7) declaraţia în scris a părintelui, căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreținerea și domiciliul copilului minor definitivă şi irevocabilă, depusă în faţa funcționarului consular sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea paşaportului persoanei reprezentate;
 
8) paşaportul nevalabil, dacă acesta există;
 
9) declaraţia de pierdere sau furt a/al pașaportului;
 
10) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea pașaportului.
 
Documentele specificate se prezintă în original.
 
 Costul serviciului consular:
 
  

Nr.

Tipul acțiunii consulare

Termenul de perfectare

Costul

crt.

 zile lucrătoare

în euro

1

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (РA)

45

94

30

126

2

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (РА) pentru copilul cu vârsta sub 7 ani

45

83

30

110

3

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (РА) pentru copilul cu vârsta de la 7 până la 12 ani

45

83

30

110

4

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (РA) persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar

45

83

30

110

5

Declararea pierderii sau furtului pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (în procesul de obținere a unui nou pașaport)

La momentul adresării

 

 

3