Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Cetăţenia

DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN RECUNOAŞTERE

 

Persoana domiciliată peste hotare, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova sau al cărui părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, fie persoana care a fost deportată sau refugiată de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor pot depune la Ambasadă cerere de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.

 

Solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:

 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
 • Certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • Certificatul e divorţ (doar pentru cei divorţaţi) sau hotărârea judiciară de divorţ şi certificatul de căsătorie cu indicarea faptului desfacerii căsătoriei;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • Certificatul de naştere a copiilor minori (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • Cazierul judiciar din ţara cetăţenia căreia o deţine solicitantul, cazier judiciar din ţara de domiciliere şi cazier judiciar din Republica Moldova. Cazierul judiciar din Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. (+373 22) 25-51-55.
 • Bonul de plată a taxei consulare.

 

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţămîntul autentificat la notar al celuilalt părinte.

 

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani, se prezintă consimţămîntul lor autentificat de notar.

 

DOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN NATURALIZARE

 

În conformitate cu art.17 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobindeasca cetatenia Republicii Moldova prin naturalizare persoanele:

 • domiciliate legal si obisnuit pe teritoiul Republicii Moldova cel putin in ultimii 10 ani sau nu mai putin de 3 ani la parinti sau copii (inclusiv la adoptanti sau adoptati), cetateni ai Republicii Moldova sau casatoriti cu cetateni ai Republicii Moldova de cel putin 3 ani;
 • sau domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani inaintea implinirii virstei de 18 ani;
 • apatrizii sau persoanele recunoscute refugiati, conform prevederilor legii nationale si domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai putin de 8 ani;
 • care cunosc si respecta prevederile Constitutiei;
 • si care cunosc limba română in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;
 • care au surse legale de existenta;
 • pierd sau renunta la cetatenia unui alt stat, daca o detin, cu exceptia cazurilor cind pierderea sau renuntarea la cetatenia unui alt stat nu este posibila sau nu poate fi rezonabil ceruta.

 

REDOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

 

Legislaţia Republicii Moldova permite cetăţenia dublă (multiplă). În legătură cu aceasta, foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Italia, care doresc să redobândească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada Republicii Moldova la Roma.

 

Pentru examinarea cererii de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitanții urmează să depună la Ambasadă următoarele:

 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei, în trei exemplare;
 • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
 • actul de identitate sau paşaportul italian, fără traducere;
 • adeverinţa de la domiciliu din Republica Italiană despre componența familiei, în original, cu traducere autentificată în limba română; 
 • cazierul judiciar eliberat de autoritățile italiene, în original, cu traducere autentificată în limba română;  
 • patru fotografii color de mărimea 4,5x3,5 cm.

 

Odată cu depunerea cererii de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitantul achită taxa consulară în valoare de 10 USD. Toate taxele menţionate sînt recalculate şi achitate în Euro conform cursului din ziua plăţii, exclusiv pe contul bancar al Ambasadei.

 

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Cetăţenii Republicii Moldova, stabiliţi cu domiciliul permanent în Italia şi luaţi în evidenţă consulară la Ambasada Republicii Moldova la Roma, care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la secţia consulară a Ambasadei.

 

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova solicitanţii depun la Ambasadă următoarele acte:

 1. cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, (se completează la Ambasadă). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 2. autobiografia, în 3 exemplare, în care se indică datele biografice (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceştia renunţă la cetăţenie împreună cu solicitantul), de la naştere şi pînă la data depunerii cererii, inclusiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia actuală şi cele precedente, locurile de studii, anii înmatriculării şi absolvirii, locurile de muncă, anii angajării şi concedierii, data plecării în Italia, data şi temeiul primirii permisului de şedere în Italia, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în Italia, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 3. adeverinţa de la organele locale din Italia despre componenţa familiei;
 4. adeverinţa privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei Italiei, sau a altui stat, ori garanţia dobîndirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 5. paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 6. certificatul de naştere al solicitantului;
 7. certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 8. certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 9. certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 10. certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 11. certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 12. declaraţia în scris a copilului în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani privind consimţământul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi certifică la Ambasadă;
 13. declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte sau certificatul sau altă dovadă privind decăderea din drepturi părinteşti sau neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova;
 14. acordul ambilor părinţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, privind renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenenţa părinţilor la cetăţenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privinţa copilului);
 15. copia bonului bancar de plată a taxei consulare (taxa se achită pe contul bancar în valoare 300 Euro)
 16. patru (4) fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

 

Toate documentele eliberate de organele competente italien sau a altui stat, urmează a fi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat fie de către notar.

 

Documentele menţionate в p.p. 1) - 15) se prezintă în original.

 

Documentele menţionate în punctele 1) - 4), 12) - 15) vor rămîne la dispoziţia Ambasadei.

 

Documentele, menţionate în p.p. 6) - 11), eliberate de organele competente ale altor state pînă la 17 august 2001, urmează a fi transcrise la Direcţia Generală Stare Civilă (or. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 58/A), şi înlocuite cu documente moldoveneşti la Oficiul de Stare Civilă al municipiului Chişinău (str. Sfatul Ţării, 1). Documentele eliberate după 17 august 2001, urmează a fi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat fie de către notar.

 

Procedura renunţării la cetăţenie este reglementată de art. 22 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024 din 02.06.2000, cu modificări şi completări, şi p. 19 al Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.197 din 12 martie 2001, cu modificări şi completări.

 

CINE ARE DREPTUL LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA, PĂSTRÎND ŞI CETĂŢENIA ALTUI STAT?

 

În conformitate cu art.12 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere:

 • persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinti sau bunei s-au născut pe teritoriul numit;
 • persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în RASSM, urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.