Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta

A A A

Acte de stare civilă

MODALITATEA ÎNREGISTRĂRII CĂSĂTORIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

Încheierea căsătoriei de către cetăţenii străini poate fi înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la oficiul de stare civilă sau primăria din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliază unul din viitorii soţi sau unul din părinţii acestora. Înregistrarea se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi.

 

În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

 • Paşaportul naţional şi fotocopia acestuia;
 • Certificatul de naştere şi fotocopia de pe acesta;
 • Certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar/celibatară, văduv/văduvă, divorţat/divorţată);
 • Documentul ce dovedeşte încetarea căsătoriei precedente (certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului) sau hotarîrea judecătorească privind declararea căsătoriei nule, fie hotarîrea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, în cazul în care în statul respectiv dovada divorţului se face doar prin hotarîre judiciară;
 • Documentul ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrarii căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin. Eventual, imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv, competentă de înregistrarea actelor de stare civilă.

 

Prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară.

 

Documentele eliberate de organele competente ale Republicii Italiene urmează a fi traduse în limba română şi apostilate.

 

După depunerea tuturor actelor necesare va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

 

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stare civilă, termenul de o lună poate fi redus.

 

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele işi ispaşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

 

INFORMAŢII PRIVIND TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

 

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea (recunoaşterea) acestor acte de stare civilă.

 

Pentru a transcrie un act de stare civilă urmează să vă adresaţi, personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite prin procură, la serviciul stare civilă din Republica Moldova din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliaţi.

 

În caz de urgenţă, transcrierea actelor de stare civilă poate fi efectuată la Serviciul Stare Civilă (mun. Chişinău, str. M. Viteazul 11/1).

 

De asemenea, actele de stare civilă pot fi transcrise prin intermediul Misiunilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova în străinătate după aprobarea cererii privind transcrierea actului de stare civilă de către Serviciul Stare Civilă din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.

 

La depunerea cererii de transcriere a actului de stare civilă urmează a fi prezentatate următoarele acte:

 • copia, extrasul sau certificatul de pe actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de organele competente italien, cu traducere apostilată în limba română;
 • actele de identitate:
 1. ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere);
 2. ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie);
 3. ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ);
 4. ale persoanei decedate (la transcrierea actului de deces);
 5. ale persoanei cu privire la care a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui);
 • certificatul de căsătorie a părinţilor copilului;
 • certificatele de naştere a părinţilor copilului;
 • actul de identitate a solicitantului sau reprezentantului;
 • procura reprezentantului în original, dacă transcrierea se efectuează prin procură.

 

PROCEDURA DE ÎNCHEIERE ÎN ITALIA A CĂSĂTORIEI DE CĂTRE CETĂŢENII MOLDOVENI

 

Certificatul de capacitate matrimonială poate fi solicitat prin intermediul Ambasadei RM de la Roma, fiind necesară prezentarea următoarelor documente:

 • documentul de identitate a cetățeanului RM (buletin de identitate sau pașaportul pentru călătorii peste hotare);
 • actele care fac dovada încetării căsătoriilor anterioare (certificat de divorț sau certificat de deces al fostului soț);
 • copia paşaportului sau cărții de identitate a cetățeanului italian, apostilată în modul stabilit (la Prefettura competentă), tradusă în limba română, traducerea fiind apostilată la Procura della Repubblica Italiana;
 • certificatul privind starea civilă a cetățeanului italian (Certificato di stato libero), eliberat de autoritatea competentă italiană (Comune), acesta fiind apostilată în modul stabilit (la Prefettura competentă), tradusă în limba română, traducerea fiind apostilată la Procura della Repubblica Italiana;
 • actele care fac dovada încetării căsătoriei anterioare a cetățeanului italian,(ex: hotărîrea de judecată privind desfacerea căsătoriei, apostilată în modul stabilit (la Prefettura competentă), tradusă în limba română, traducerea fiind apostilată la Procura della Repubblica Italiana sau extrasul multilingv de pe actul de deces al soţului sau extrasul multilingv de pe căsătorie cu mențiunea despre divorț (extrasele fiind în conformitate Convenția de la Vienna din 1976).

 

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI LA AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA

 

Pentru încheierea căsătoriei la Ambasada RM la Roma, cetăţenii Republicii Moldova urmează să depună, cu cel puţin 30 zile înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele documente:

 • Declaratia de căsătorie (Poate fi descarcată aici: Declaratie de căsătorie)
 • Buletinele de identitate, eliberate de autorităţile moldoveneşti;
 • Certificatele de naştere, eliberate de autorităţile moldoveneşti;
 • În cazul în care nu este prima căsătorie, trebuie prezentat certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, certificat de deces).

Notă: Actele de stare civilă (naştere, divorţ, etc.) din Republica Moldova, nu necesită a fi apostilate sau traduse în l.italiană.

 

Costul serviciului: 70 euro (taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate aici: www.italia.mfa.md/consular-taxes-ro)

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană

Poste Italiane – BANCOPOSTA

IBAN: IT 08 F 07601 03200 001005879372

BIC: BPPIITRRXXX

SWIFT: POSOIT22XXX

 

CĂSĂTORIE CU PARTICIPAREA CETĂŢENILOR STRĂINI PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

 

În procesul examinării şi soluţionării declaraţiilor de căsătorie cu participarea cetăţenilor străini, respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova asigură – Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă şi codul familiei, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, precum şi asigură respectarea prevederilor alineatului (2) al articolului 19, alineatelor (6) şi (7) aş articolului 35 ale Legii privind actele de stare civilă şi în special prevederile alineatului (2) al articolului 155 din Codul familiei, potrivit căruia, cetăţenii străini, cu domiciliul în afara Republicii Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei naţionale, dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţeni sunt.

 

În contextul asigurării căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

 1. paşaportul naţional;
 2. certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar, văduv, divorţat);
 3. certificat de naştere;
 4. document ce dovedeşte încetarea căsătoriei (certificat de deces, divorţ, hotărârea de judecată privind declararea căsătoriei nule sau extrasul de pe actul de căsătorie cu menţiunea căsătoriei nule, hotărâre de judecată privind desfacerea căsătoriei – dacă în statul respectiv dovada divorţului se efectuează numai în acest fel), dacă acesta există;
 5. document ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrării căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin. Imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv competentă, de evidenţă şi documentarea populaţiei şi/sau de înregistrarea faptelor de stare civilă.

 

Prezentarea certificatelor privind cazierele judiciare nu este necesară. Concomitent, documentele prezentate, suportând procedura de legalizare/apostilare (după caz), urmează a fi însoţite de traduceri în limba română (din paşaportul naţional se vor traduce doar paginile care conţin date de identitate, viza de intrare-ieşire, amprentele sigiliilor de trecere a hotarului aplicate de grăniceri, alte acte importante pentru examinarea declaraţiei de căsătorie).

 

Este obligatorie prezentarea personală a viitorilor soţi pentru depunerea declaraţiei.a